Potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana na implementaciji "Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS"

Objavljeno 23.09.2019

Danas je u JU Službi za zapošljavanje potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana na implementaciji Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS.


Memorandum su potpisali Ministar za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija, Direktor GOPA-a mbH – Predstavništvo u BiH Ranko Markuš, Izvršna direktorica Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI) Goražde Meliha Gačanin i Direktorica JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo


U skladu sa Programom rada JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2019. godinu, sačinjen je Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS, za koji je Služba planirala finansijska sredstva u iznosu od 54.000,00 KM.


Cilj Programa je povećanje kompetencija nezaposlenih osoba u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada, kroz:

- Razvoj poslovnih vještina mladih VSS i podizanje zapošljivosti nezaposlenih osoba upućivanjem u program usavršavanja shodno zahtjevima tržišta rada;

- Zapošljavanje osoba koje su prošle program usavršavanja;

- Razvoj svijesti kod mladih osoba o značaju sticanja novih znanja i vještina relevantnih za tržište rada kroz promociju cjeloživotnog učenja.


Ciljnu grupu Programa čine dugoročno nezaposlene osobe VSS spreme, koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Službe najmanje 12 mjeseci, a najviše do 36 mjeseci, prije objavljivanja javnog poziva, a koje imaju izrađen Individualni plan zapošljavanja.


Programom je predviđeno finansiranje troškova usavršavanja za 12 nezaposlenih osoba i to:

- topli obrok u iznosu od 8,00 KM po danu,

- doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu od 3,00 KM mjesečno po osobi,

- troškovi prevoza, pod uslovom da nezaposlena osoba stanuje na udaljenosti većoj od tri (3) kilometra od mjesta gdje obavlja usavršavanje, u visini mjesečne karte gradskog saobraćaja,

- nastava (praktična i teoretska) – troškovi / naknade mentoru / predavaču, obrazovnoj instituciji, korištenje opreme i repromaterijala, potrošna roba i materijali, stručna literatura i materijali (ljudski resursi i administracija, aktivnosti na program).


Služba će objaviti Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u Programu, nakon čega će oni koji budu izabrani proći Program obrazovanja odraslih za usavršavanje iz oblasti ''projekt menadžmenta'' koji će trajati 120 časova, podijeljen u dva dijela: stručno-teorijski i praktični dio, a ključne teme usavršavanja su: Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata, Poslovna analitika, Pisanje projektnih prijedloga i Upravljanje projektnim ciklusom.


Nakon teorijskog dijela usavršavanja polaznici će biti podijeljeni u timove. Tim će sadržavati tri člana polaznika. Dva tima (odnosno 6 polaznika) će biti upućena na praktični dio usavršavanja u kompanije, dok će dva tima (takođe 6 polaznika) biti upućena u javne institucije na praktični dio usavršavanja.


Svim polaznicima koji uspješno okončaju teorijski i praktični dio usavršavanja, će biti uručen javno važeći Certifikat o uspješno provedenom usavršavanju iz oblasti projekt menadžmenta.


Tokom cijelog trajanja implementacije programskih aktivnosti, proces praćenja i koordinacije aktivnosti vršit će se od strane konsultantske organizacije GOPA mbH – Predstavništvo u BiH.