Održan sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica na području Grada Goražda u cilju poboljšanja usluga Mobilnog biroa

Objavljeno 18.04.2018

Na osnovu iskazanog interesa Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za primjenu novih metoda rada i unapređenja usluga kroz implementaciju Reformskog paketa, Projekat zapošljavanja mladih (GOPA-YEP) je u maju 2015. godine sproveo situacionu analizu te procjenu mogućnosti za uvođenje metodologije oglednih biroa u radu Službe u Bosansko-podrinjskom kantonu.


Uzimajući u obzir socio - ekonomsku situaciju i geografsku sliku Kantona, JU SZZ BPK je odlučila da krene sa inovativnom praksom u cilju približavanja usluga i mjera koju nudi svojim klijentima, prije svega nezaposlenim osobama u ruralnim i teže dostupnim područjima.

Namjera JU SZZ BPK je da uvede Mobilni biro koji bi pružao usluge klijentima na različitim lokacijama u kantonu, a ne samo na lokacijama 3 (tri) postojeća Biroa kao što je to sada slučaj.

U skladu sa navedenim, stručni tim YEP-a je pružio podršku u dizajniranju i pripremi aktivnosti mobilnog biroa.


Mobini biro je inovativan pristup u pružanju usluga, ne samo u BiH, već i u Evropi. Kako bi se što efikasnije organizovali, u smislu pružanja usluga, mapirane su ključne dosad iskazane potrebe nezaposlenih i poslodavaca iz udaljenih mjesta i sela, te su identifikovane ključne usluge koje se mogu pružiti, kao što su redovno javljanje, info seminari, prva prijava, izdavanje uvjerenja, te savjetodavni rad prema različitim ciljnim grupama i već dostupnim programima podrške.


U aprilu 2016. godine krenuli smo sa pružanjem usluga redovnog javljanja, informisanje o aktuelnim projektima i programima, informisanje o konkursima i oglasima kroz oglasnice, prijava na evidenciju, izdavanje uvjerenja te regulisanje zdravstvenog osigaranja.


U 2016. godini, period april - decembar , registrovane je 1 756 redovnih javljanja, dok je u 2017. godini, period januar – decembar, regostrovano 1 489 redovnih javljanja.


Da je rad na terenu uposlenika Službe efikasan govori podatak da je u 2016. godini sa lokacija Mobilnog Biroa zaposleno 213 nezaposlenih osoba, dok je u 2017. godini zaposleno 307 nezaposlenih osoba.


Dana 13.04.2018. godine, u prostorijama Službe za zapošljavanje BPK Goražde, održan je sastanak sa predsjednicima MZ Goražde koje su uključene u aktivnosti Mobilnog Biroa kako bi se sumirali dosadašnji rezultati i razgovaralo o stvaranju uslova za uvođenje novih usluga na lokacije Mobilnog Biroa.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Gradske uprave Grada Goražde i isti su dali potpunu podršku konceptu Mobilnog Biroa.U 2018. godini Služba ide korak dalje kada je riječ o uslugama na lokacijama MB i stavlja fokus na grupno informisanje kroz informacijske i motivacijske seminare, te individualno savjetovanje sa individualnim planom za zapošljavanje (IPZ).

U tu svrhu razgovarali smo o prostorijama i drugim tehničkim uslovima sa predsjednicima MZ koji su, izuzetno zadovoljni rezultatima, nesebično sve resurse MZ stavili na raspolaganje uposlenicima Službe.


Sastanak je održan sa predsjednicima MZ lokacija: MZ Vitkovići, MZ Bogušići, MZ Berič, MZ Vranići, MZ Ilovača, MZ Sadba i MZ Osanica.

Napominjemo da se usluge MB pružaju i na lokacijama ostale dvije Općine u sastavu BPK i to MZ Hrenovica i MZ Jabuka.

Rad sa poslodavcima i nezaposlenim osobama jeste fokus Službe za zapošljavanje na lokacijama MB. Medjutim, usluge koje pruža mobilni tim usmjerene su i prema osnovnim školama, te učenicima završnih razreda.


U okviru programa Profesionalnog informisanja vršimo posjetu odjeljenskim zajednicama te informišemo učenike o deficitarnim u suficitarnim zanimanjima, potrebama na tržištu rada kako bi njihov prvi izbor bio i pravi izbor.