KO SE SMATRA NEZAPOSLENOM OSOBOM:


Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu, a koja:
- nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
- nema registriran obrt;
- se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;
- nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
- nije redovan učenik ili student;
- ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;
- aktivno traži posao.

Nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:
- se redovno javlja službi za zapošljavanje;
- podnosi molbe poslodavcima ili daje oglas i javlja se na oglase i konkurse;
- pridržava se programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI:
Zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti prvenstveno osiguranjem za slučaj nezaposlenosti.
Materijalna i socijalna sigurnost podrazumijeva:
- novčanu naknadu
- doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje.

NOVČANA NAKNADA:
Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednih 18 mjeseci.
Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.
Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.
Nezaposlena osoba nema pravo na novčanu naknadu:
- kad je svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa;
- kad se utvrdi da je dobrovoljno napustila posao bez opravdanog razloga.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI:
Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba ako se prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno dana odjavljivanja obrta ili djelatnosti.

VISINA I DUŽINA TRAJANJA ISPLAĆIVANJA NOVČANE NAKNADE:
Visina novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljedna tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.
Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi:
a). 3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 god.;
b). 6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina;
c). 9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina;
d). 12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina;
e). 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina;
f). 18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina i
g). 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina.


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:
Obavezno zdravstveno osiguranje imaju nezaposlena lica koja se prijavljuju službi za zapošljavanje ako su:
- se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ili prema propisima donesenim na osnovu ovog zakona;
- se prijavila u roku od 30 dana nakon služenja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su otpuštena sa te vojne službe;
- se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana;
- na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira služba za zapošljavanje;
- se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu;
- se prijavila u roku od 90 dana nakon služenja vojnog roka odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti radi koje su otpuštena s te vojne službe, ako su na služenje vojnog roka stupila u roku od 60 dana od dana završenog školovanja u odgovarajućoj ustanovi.

PENZIJSKO OSIGURANJE:
Penzijsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uslova za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju.