Održana jedanaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde

Objavljeno 30.03.2017

Danas je održana jedanaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde na kojoj se našlo 10 tačaka dnevnog reda. Predsjednik Skupštine Udruženja poslodavaca BPK Goražde gosp. Avdo Kuljuh na početku Skupštine pozdravio je sve prisutne i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.


Nakon usvajanja dnevnog reda pristupilo se izboru verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika. Za verifikacionu komisiju izabrani su Šefika Čengić, Mirza Bašić i Nermin Mašala koji su konstatovali da na Skupštini postoji kvorum i da Skupština može punovažno raditi i odlučivati.

Za zapisniačara je izabran Adnan Bukva a za ovjerivače zapisnika Šaćir Alihodžić i Haris Ražanica. Druga tačka dnevnog reda se odnosila na obraćanje Skupštini gostiju. Skupštini se prvo obratila direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo koja je kazala da Udruženje poslodavaca i Služba za zapošljavanje imaju potpisan Sporazum o saradnji koji dobro funkcioniše, te ga u narednom periodu treba unapređivati.


Kazala je također da je u 2016.godini preko Službe za zapošljavanje zaposleno 350 osoba, te planiraju i u ovoj godini nastaviti sa tim trendom. Skupštini se obratila i Zihreta Perjan ispred Općine Goražde te kazala da Udruženje poslodavaca i općina Goražde imaju dobru saradnju i zaželjela je Skupštini sretan rad.

Nakon obraćanja gostiju usvojen je Zapisnik sa 10.Izvještajno-izborne Skupštine. Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na Izvještaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stručne službe i delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću BPK Goražde.


Izvješaj o radu Upravnog odbora podnijela je predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Šejla Bojadžija koja je konstatovala da je Upravni odbor konstatno na svojim sjednicama razmatrao problematiku poslodavaca, Zakone koji su bili aktuelni u tom vremenu.

Također, Upravni odbor je održao tokom 2016.godine tri vrlo važna sastanka sa ministarstvom za privredu, Službom za zapošljavanje i Upravom za inspekcijske poslove na kojima se razgovaralo o problematici u privredi posebno iz svih oblasti.


Izvješaj o radu Nadzornog oodbora je podnio predsjednik Nadzornog odbora Nermin Džino koji je konstatovao da je Nadzorni odbor izvršio kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja, godišnjeg obračuna, raspolaganje sredstvima Udruženja poslodavaca i tom prilikom nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Izvješaj o radu tehničke službe podnio je sekretar Adnan Bukva koji je konstatovao da je bilo mnogo aktivnosti tokom 2016.godine, a posebno je istakao aktivnosti koje su se dešavale u novosagrađenom objektu “Biznis centra” u sklopu projekta “Zona unapređenog poslovanja”.


Pomenuo je također prisustvovanje na velikom broju javnih rasprava o zakonima koji se tiču poslodavaca, sajmovima, seminarima, okruglim stolovima i drugim sličnim događajima. Naglasio je također usluge koje je pružao prema članicama a to su redovno obaviještavanje o svim javnim pozivima, pomaganje oko pisanja projektnih prijedloga, te sve druge vrste usluga koje su zatražene od članica Udruženja poslodavaca.


Izvještaj o radu delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću podnio je sekretar Udruženja poslodavaca, budući da je predsjednik Vijeća bio odsutan te konstatovao da je Udruženje poslodavaca bilo aktivan član u Vijeću te da postoji trenutno određeni zastoj u radu Vijeća zbog neusaglašavanja predstavnika Sindikata oko izbora predsjedavajućeg Vijeća, te kazao kako ima naznaka da će rad Vijeća u budućem radu puno bolje i konstruktivnije raditi.


Nakon stavljanja na glasanje Izvještaja o radu organa u Udruženju poslodavaca svi izvještaji su jednoglasno usvojeni. Peta tačka dnevnog reda se odnosila na Program rada Udruženja poslodavaca za 2017.godinu. Naglašeno je da će osnovne aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2017. godini biti usmjerene na praćenje poslovanja i pružanje pomoći članicama u riješavanju ukupne problematike u oblasti radno-pravnih odnosa, poreske politike, rasterećenja privrede, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, edukacije poslodavaca, promocija privrednog potencijala BPK Goražde i drugih oblasti, a prema zahtjevima i potrebama poslodavaca za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti, uvažavajući sve specifičnosti i djelatnosti iz kojih su zastupljeni poslodavci, njihov strateški značaj i složenost problema u tim dijelatnostima.


Posebno je naglašen projekat: “Izrada promotivnog filma o privrednim subjektima” koji će se realizovati u sklopu ILO projekta. Finansijski plan za 2017.godinu je jednoglasno usvojen, kao i završni račun. Donesena je odluka o razriješenju Nihada Čulova na ime člana Upravnog odbora, dok je za novog člana Upravnog odbora imenovan Anes Bunjo direktor firme “Prevent components” d.o.o. Goražde.

Do kraja sjednice Skupštine članovi Skupštine dotakli su se problema u privredi od nedovoljnog poticaja privredi od strane države, prevelikih opterećenja parafiskalnim nametima uz zaključak da svi poslodavci zajednički rade na većem uticaju prema predstavnicima Vlasti i na taj način utiču na stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i svaranje boljih uslova privređivanja.


Preuzeto sa: www.upbpk.com