Održan sastanak predstavnika Službe sa pedagozima osnovnih i srednjih škola u BPK Goražde sa ciljem realizacije "Programa profesionalnog informisanja za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde"

Objavljeno 27.04.2017

U okviru realizacije Programa profesionalnog informisanja za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde, prvi korak u realizaciji je sastanak sa pedagogicama osnovnih i srednjih škola. Sastanak je održan dana 20.04.2017. godine, a imao je za cilj upoznati iste sa Programom, te aktivnostima u koje će iste biti uključene.

Sastanku su prisustvovali pedagogice/socijalni radnici sljedećih škola:


- MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde

- STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde

- SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde

- OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde

- OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde

- OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, Goražde

- OŠ „Ustikolina“, Ustikolina

- OŠ „Hasan Turčelo-Brzi“, Ilovača


Pedagogice škole su upoznate sa načinom realizacije Programa. Važno je napomenuti da će predstavnica Službe održati časove odjeljenske zajednice u školama koje su obuhvaćene Mobilnim Biroom, dok će učenici SSŠ “ Džemal Bijedić“ prisustvovati času u prostorijama Službe, kao i odjeljenje MSŠ „Enver Pozderović“ – poljoprvredni tehničari.

Na časovima će se realizirati teme vezane sa deficitarna i suficitarna zanimanja, pregled statističkih podataka na evidienciji Službe kao i podaci o proceduri prijave na evidenciju Službe za zapošljavanje nakon okončanja redovnog školovanja.