Dodijeljeno 60 ugovora po Programu stručnog osposobljavanja za 2017. godinu

Objavljeno 17.04.2017

U organizaciji JU „Služba za zapošljavanje“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održana svečana ceremonija uručivanja ugovora po Programu stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba sa VSS i VŠS za 2017. godinu.

Priliku za prvo zaposlenje u okviru kojeg će steći uslove za polaganje stručnog ispita i kompetencije da budu konkurentni na tržištu rada, dobilo je 60 mladih osoba sa e videncije nezaposlenih Službe za zapošljavanje BPK Goražde koji će stručno osposobljavanje obavljati kod 30 pravnih subjekata na području BPK Goražde.

Svečanosti dodjele ugovora prisutvovali su i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Obuća te premijer BPK Goražde Emir Oković koji su uputili čestitke mladima na dodijeljenim ugovorima i zaželjeli im da kroz ovaj Program steknu potrebno iskustvo i vještine za pronalazak stalnog zaposlenja.

Prema riječima direktorice Službe za zapošljavanje Nafije Hodo, programe stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba ova Služba je realizovala i ranijih godina.

– Mi već godinama imamo taj program i on se pokazao kao jako koristan u smislu da mlade osobe koje nemaju vještine, znanja, radno iskustvo i kompetencije to steknu, kako bi položili stručni ispit i spremni došli na tržište rada – kazala je ona.


Istaknuto je da je prilikom pripreme Programa za ovu godinu uvedena je i jedna novina s ciljem da se standardni nivo usluga Službe poboljša, a to je da su sve osobe po ovom Programu prošle kroz savjetodavni proces prilikom donošenja odluke o izboru poslodavaca.

– To se prije svega odnosi na privredu, jer smo željeli da sva tehnička zanimanja koja su na evidenciji Službe, ne rade stručno osposobljavanje u organima uprave i javnim ustanovama nego u našim kompanijama, kako bi stekli vještine, kompetencije i znanja baš u tim kompanijama – pojasnila je direktorica Službe za zapošljavanje.

Ukupna vrijednost Programa stručnog osposobljavanja je 270.000,00 KM, od čega su za finansiranje jedne osobe predviđena sredstva u iznosu od 4.359,96 KM na godišnjem nivou.

Iz ovih sredstava finansirat će se novčana naknada u iznosu od 300,00 KM za osobu angažovanu na osposobljavanju, 30,00 KM mjesečno namijenjeno je za slučaj povrede na radu, dok su sredstva u iznosu od 33,33 KM mjesečno predviđena za plaćanje poreza na dohodak.

Kao poslodavci, u ovom Programu učestvovat će i Vlada BPK Goražde, Ministarstvo za finansije, Ministarstvo za unutrašnje poslove i Ministarstvo za privredu kod kojih će biti angažovano ukupno 11 osoba.