Djelatnosti Službe za zapošljavanje su:
- utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom;
- provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih
lica i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima;
- prikupljanje podataka o nezaposlenim osobama i dostavljanje istih Federalnom zavodu za zapošljavanje;
- poslovi posredovanja i zapošljavanje radne snage;
- izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva po
odobrenju Federalnog zavoda za zapošljavanje,
- drugi poslovi utvrđeni Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;


Posredovanje u zapošljavanju obuhvaća sve radnje i mjere poduzete u skladu sa
zakonom u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i zaposlene osobe koje traže promjenu u zaposlenju, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zasnivanja radnog odnosa, odnosno sklapanja ugovora o radu ili radnog angažiranja.

Profesionalna orijentacija nezaposlenih i drugih osoba pri izboru zanimanja, stručna
obuka nezaposlenih i prekvalifikacija zaposlenih za čijim radom je prestala
potreba, podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i poduzimanje drugih podsticajnih mjera,
je djelatnost Službe.


U jedinicama Službe - biroima rada vrše se:
- poslovi posredovanja i zapošljavanja radne snage;
- utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti u skladu sa Zakonom;
- izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva po
odobrenju Federalnog zavoda za zapošljavanje;
- vođenje evidencija:
a) o nezaposlenim osobama
b) pojedinačne evidencije o svakoj nezaposlenoj osobi
c) evidencija o Prijavljenim potrebama za radnicima, zasnivanju i prestanku radnog
odnosa
d) i druge evidencije neophodne za rad Službe za zapošljavanje, a u skladu sa Zakonom;
- drugi poslovi utvrđeni Zakonom.


Javnost rada službe ostvaruje se:
- obavještavanjem javnosti prema potrebi o bitnim pitanjima ostvarivanja zapošljavanja, uslovima i rezultatima poslovanja, problemima u radu i drugo;
- podnošenjem mjesečnih, šestomjesečnih i godišnjih izvještaja o radu;
- omogućavanjem prisustva predstavnicima sredstava javnog informisanja sjednicama
Upravnog odbora;
- prema potrebi, organizovanjem konferencije i davanje saopštenja za sredstva informisanja;